Kalendarze Kalendarze

Regulamin


Regulamin korzystania z serwisu www.udzialowiec.pl

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez F.P.I. “UDZIAŁOWIEC” Sp. z o.o. w Olsztynie k. Częstochowy w serwisie drukarni internetowej www.udzialowiec.pl; zasady składania i realizacji zamówień; warunki przyjmowania plików do druku; warunki reklamacji, prawa i obowiązki Klienta, zasady dotyczące zarządzania danymi Klienta, zakres odpowiedzialności oraz pozostałe informacje porządkowe.
2. Właścicielem i Administratorem serwisu drukarni internetowej www.udzialowiec.pl jest: Firma Poligraficzno Introligatorska “UDZIAŁOWIEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie k/Częstochowy ul. Narcyzowa 2 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XVII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000167688, NIP 573-020-85-37, REGON 150523606
3. Serwis drukarni internetowej F.P.I. “UDZIAŁOWIEC” Sp. z o.o. dostępny jest pod adresem www.udzialowiec.pl
4. Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu drukarni internetowej www.udzialowiec.pl realizowane są przez Właściciela serwisu i polegają na wykonywaniu zleceń poligraficznych na podstawie plików oraz dodatkowych danych dostarczonych przez Klienta.
5. Regulamin stanowi formę umowy pomiędzy Drukarnią a Klientem korzystającym z serwisu.
6. O ile nie ustalono pisemnie inaczej, to warunki umowne odmienne od postanowień regulaminu nie są elementem składowym niniejszej umowy.
7. Drukarnia zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany treści regulaminu. Informacja o zmianie treści regulaminu zostanie podana na stronie głównej serwisu niezwłocznie po jej wprowadzeniu.

II. Definicje
1. Drukarnia - F.P.I. UDZIAŁOWIEC Sp. z o.o. - właściciel serwisu drukarni internetowej www.udzialowiec.pl
2. Serwis drukarni internetowej – sklep internetowy Drukarni, działający pod adresem www.udzialowiec.pl, w którym można złożyć zamówienie
3. Klient – osoba korzystająca z usług Drukarni za pośrednictwem serwisu drukarni internetowej, która spełnia wymogi Regulaminu oraz założyła Konto Użytkownika.
4. Zamówienie – składane przez Użytkownika zlecenie wykonania określonej usługi, przy pomocy narzędzi oferowanych przez serwis drukarni internetowej, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
5. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie, poza dniami w które przypada święto państwowe.
6. Konto Użytkownika – prowadzony przez Właściciela pod unikalną nazwą panel Klienta (login / email Klienta), w którym gromadzone będą dane Klienta dotyczące jego zamówień oraz wszelkich działań w ramach serwisu.

III. Warunki korzystania z serwisu drukarni internetowej
1. Korzystanie z serwisu drukarni internetowej oznacza akceptację postanowień regulaminu i zasad w nim zawartych.
2. Ofertę Drukarni można przeglądać anonimowo i bez zobowiązań.
3. Zamówienia w serwisie drukarni internetowej mogą składać wyłącznie osoby posiadające Konto Użytkownika założone zgodnie z postanowieniami regulaminu.
4. Konto Użytkownika tworzy się wypełniając formularz rejestracyjny.
5. W przypadku nie przestrzegania postanowień regulaminu, Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika. Administrator może także usunąć Konto Użytkownia w przypadku zakończenia współpracy z danym Klientem. Administrator zastrzega sobie przy tym prawdo do przechowywania danych Klienta, którego konto zostało usunięte.
6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego regulaminu a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów;
b) podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą;
c) powstrzymywania się od wszelkich działań zmierzjących do naruszeń praw i dóbr osobistych osób trzecich.
7. Klient ma prawo zwrócić się do Administratora o zmianę danych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego. Pisemną prośbę w tym zakresie należy złożyć na adres drukarnia@udzialowiec.pl.

IV. Zamówienia
1. Podstawowym warunkiem realizaji zamówienia Klienta jest założenie przez Klienta konta i akceptacja regulaminu, prawidłowe wypełninienie formularza zamówień a także dostarczenie gotowych plików do druku – zgodnych ze specyfikacją wskazaną w serwisie drukarni internetowej.
2. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi i stanowi akceptacje ceny.
3. Realizacja usługi następuje po zweryfikowaniu czy spełnione zostały wszystkie niezbędne warunki, tj.:
a) zamówienie zawiera niezbędne dane do jego realizacji;
b) przesłane przez Klienta w trakcie składania zamówienia pliki odpowiadają wymogom technicznym określonym w serwisie drukarni internetowej;
c) przesłane przez Klienta pliki są skojarzone z zamówieniem;
d) dokonano płatności zgodnie z postanowieniami regulaminu.
4. Od momentu zweryfikowania zamówienia liczony jest czas realizacji zamówienia.

V. Zawarcie Umowy sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wypełnić stosowny formularz zamówienia i złożyć zamówienie.
2. Przedmiotem Umowy sprzedaży są materiały oraz usługi wybrane i określone przez Klienta w trakcie składania zamówienia;
3. Wybór zamawianych przez Klienta materiałów i usług następuje poprzez dodanie ich do koszyka.
4. Akceptacja dokonanego wyboru materiałów i usług prowadzi do przekierowania Klienta na stronę płatności, na której Klient może wybrać sposób płatności oraz dostawy.
5. Kliknięcie opcji “zamów” powoduje wysłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres email wiadomości stanowiącej Umowę sprzedaży, w której zawarte zostaną wszelkie informacje, w tym także:
a) numer zamówienia;
b) dane Klienta;
c) przedmiot zamówienia;
d) jednostkowa oraz łączna cena zamówionych materiałów i usług, w tym kosztów dostawy;
e) sposób i adres dostawy;
f) wybrana metoda płatności;
g) przewidywany czas dostawy;
h) ewentualne uwagi.

VI. Realizacja zamówienia
1. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić stosowny formularz zamówienia znajdujący się na stronie drukarni internetowej.
2. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zweryfikowania zamówienia i wynosi do 14 dni roboczych, w zależności od zamówienia – z uwzględnieniem terminów przypisanych do poszczególnych materiałów i usług.
3. W przypadku zamówień spoza oferty Drukarni, termin realizacji ustalany jest indywidualnie z Klientem, w zależności od złożonego zamówienia.
4. W przypadku zamówień nietypowych Drukarnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia.
5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, przy czym zamówienia złożone w dniu roboczym do godz. 15:00 podlegają weryfikacji tego samego dnia. Zamówienia spełniające wszelkie wymogi określone niniejszym regulaminem, przekazywane są do realizacji jeszcze tego samego dnia. Zamówienia złożone po godzinie 15 podlegają weryfikacji w następnym dniu roboczym.
6. Zamówienia nie spełniające wymogów określonych niniejszym regulaminem, nieopłacone, pozbawione plików do druku lub zawierające błędne pliki do druku, nie będą realizowane i zostaną usunięte z systemu w ciągu 30 dni licząc od dnia ich złożenia.
7. Po rozpoczęciu realizacji zamówienia jego anulowanie nie jest możliwe.
8. Materiały zamówione w opcji płatności „za pobraniem” nie odebrane przez Klienta, Drukarnia będzie przechowywać na koszt Klienta przez okres 45 dni, przy czym Drukarnia ma prawo w każdym czasie podjąć działania mające na celu uzyskanie zapłaty od Klienta. Jednocześnie Drukarnia dokona korekty faktury VAT w zakresie formy płatności, zmieniając ją na płatność przelewem, o czym Klient zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Wprowadzenie korekty w fakturze upoważnia Drukarnię do dochodzenia jej praw od Klienta jak za usługi zrealizowane.
9. Drukarnia nie odpowiada za prawidłowe przechowywanie materiałów. W przypadku braku odbioru materiałów w terminie 45 dni, licząc od dnia w którym powinny one zostać odebrane, Drukarnia przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia może się go wedle własnego uznania wyzbyć bądź przechowywać przez dalszy okres na koszt Klienta.
10. Zamówione materiały Drukarnia dostarcza do Klienta za pośrednictwem: firmy kurierskiej DHL
11. Istnieje możliwość odbioru zamówionych materiałów w siedzibie Drukarni, jednakże jedynie pod warunkiem wskazania takiego sposobu odbioru w formularzu zamówienia.

VII. Pliki do druku
1. Drukarnia nie odpowiada za treści zawarte w materiałach przesłanych przez Klienta do druku.
2. Drukarnia może odmówić realizacji zamówienia w przypadku gdy treści materiałów przesłanych przez Klienta są niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
3. Drukarnia nie odpowiada za naruszenia przez Klienta praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
4. Drukarnia nie dokonuje korekt w otrzymanych materiałach do druku..
5. Drukarnia nie odpowiada za przygotowane nienależycie lub niezgodnie ze specyfikacją materiały oraz związane z tym błędy w druku.
6. Materiały do druku winny spełniać wymogi określone przez Drukarnię. Warunki techniczne przygotowania materiałów do druku przypisane są do poszczególnych materiałów i usług.
7. Błędy wynikające z nienależytego przygotowania plików do druku jak również błędy merytoryczne nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.
8. W terminie 30 dni od dnia zrealizowania usługi Drukarnia usuwa pliki przesłane przez Klienta.
9. Każda ewentualna korekta przesyłana jest do Klienta celem akceptacji. Czas realizacji usługi liczony jest wówczas od momentu otrzymania akceptacji Klienta.

VIII. Płatności
1. Klienci drukarni internetowej mogą skorzystać z poniżej przedstawionych sposobów płatności:
- W kwotach do 1.000,00 PLN brutto:
poprzez przelew na konto Drukarni – na podstawie wystawionej i otrzymanej mailowo faktury proforma. Zamówienie trafia do realizacji dopiero w momencie zaksięgowania kwoty.
- W kwotach powyżej 1.000,00 PLN brutto również:
na zasadach przedpłaty – na podstawie wystawionej i otrzymanej mailowo faktury proforma – zaliczki w wysokości 50 % wartości zamówienia przelewem na konto Drukarni oraz przelewem pozostałej kwoty przed odbiorem lub „za pobraniem” kurierowi. W takim przypadku zamówienie trafia do realizacji dopiero w momencie zaksięgowania kwoty zaliczki.
2. Konto Bankowe Drukarni:
Bank Zachodni WBK S.A. o/Częstochowa, nr konta: 66 1500 1399 1213 9005 9156 0000
3. Stali Klienci Drukarni realizują zamówienia na ustalonych indywidualnie zasadach płatności.
4. Do każdego zamówienia Drukarnia wystawia fakturę VAT którą przekazuje Klientowi łącznie z zamówionymi materiałami.

IX. Reklamacje
1. Podstawą reklamacji nie może być merytoryczna treść materiałów ani błędy wynikające z nienależytego przygotowania przez Klienta plików do druku.
2. Podstawą reklamacji nie może być także różnica w wyglądzie materiałów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie drukarni internetowej, które to różnice mogą wynikać z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolory, proporcje).
3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku:
a) niezgodności materiałów ze złożonym zamówieniem;
b) uszkodzeń mechanicznych materiałów powstałych w trakcie transportu, pod warunkiem że wystąpienie uszkodzeń zostanie stwierdzone w chwili dostawy protokołem podpisanym przez Klienta i przedstawiciela firmy kurierskiej.
4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia materiałów i spisania protokołu szkodowego w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji w ciągu 5 dni licząc od dnia przyjęcia przesyłki.
5. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Klient zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
6. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej.
7. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis zaistniałej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
8. Do zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien załączyć kserokopię faktury VAT, a w przypadku reklamacji w zakresie uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu także protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i przedstawiciela firmy kurierskiej.
9. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiałów ze złożonym zamówieniem, termin na złożenie reklamacji wynosi 7 dni i jest liczony od dnia przyjęcia przesyłki.
10. Reklamacje zgłoszone po upływie wyznaczonych terminów – nie będą rozpatrywane.
11. Reklamacje nie spełniające wymaganych kryteriów będą rozpatrywane negatywnie.
12. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych.
13. Reklamacje dotyczące wykonania usługi kurierskiej rozpatrywane są w oparciu o regulamin świadczenia usług danej firmy kurierskiej.

X. Zakres odpowiedzialności Drukarni
1. Drukarnia odpowiada wyłącznie za własne działania lub zaniechania.
2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków pieniężnych przez instytucje finansowe oraz przewoźników, za pośrednictwem których realizowana będzie dostawa materiałów.
3. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta (w szczególności z powodu braku właściwych plików do druku; błędach w plikach do druku; podania niekompletnych lub nieprecyzyjnych danych).
4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i jakość materiałów, w tym za błędy merytoryczne lub ortograficzne, jeżeli w materiałach przesłanych przez Klienta do druku występowały błędy, lub gdy były one przygotowane nienależycie lub niezgodnie ze specyfikacją.
5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za kolorystykę zamówionych materiałów – różnice kolorystyczne pomiędzy wydrukiem finalnym a kolorami wyświetlanymi na monitorze Klienta, jeżeli Klient nie skorzystał z usługi wykonania i akceptacji proofa kolorystycznego przed drukiem.
6. Odpowiedzialność Drukarni zostaje wyłączona w przypadku działania siły wyższej, rozumianej jako nadzwyczajne okoliczności na które Drukarnia nie miała wpływu, których nie mogła przewidzieć ani którym nie mogła zapobiec.
7. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych danych osobowych.
8. Drukarnia zastrzega możliwość wystąpienia odchyleń w formatu docelowego zamówionego materiału o wartości maksymalnie 2 mm, z uwagi na możliwości techniczne maszyn produkcyjnych.
9. Z uwagi na specyfikę maszyn produkcyjnych Drukarnia zastrzega również możliwość wystąpienia następujących odchyleń:
a) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm
b) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm
c) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm.
d) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm

XI. Ochrona danych osobowych Klienta / postanowienia końcowe

1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych są opisane w artykule PDF, dostępnym tutaj
2. Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz informacją na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych, akceptuje ich postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulamin zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Drukarni przysługuje wyłączne prawdo do zawartości i rozwiązań systemu oraz usług. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek rozwiązań bez zgody Drukarni jest zabronione i podlega sankcjom karnym.